Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


STATUT STOWARZYSZENIA
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 41 HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ
I. Postanowienie ogólne.
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwą „Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej” w dalszej części statutu zwane „TOP-41” lub Towarzystwem.
1. Towarzystwo jest organizacją pozarządową, prowadzi działalność pożytku publicznego w określonej sferze zadań, na rzecz ogółu społeczności, użyteczną społecznie. Stowarzyszenie jest charytatywnym, humanitarnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem członków realizujących wspólne cele.
§ 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
§ 3. Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.
§ 4. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może zatrudniać pracowników.
1. Towarzystwo może prowadzić działalność organizacji pożytku publicznego, która nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w sferze określonej w art. 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zachowaniem warunków określonych w art. 9 w odniesieniu do odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne oraz organizacje pożytku publicznego.
§ 5. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 6. Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – przepisy wprowadzające Ustawę o
2
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) oraz niniejszego Statutu.
§ 7. Towarzystwo ma prawo do używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
II. Cele „TOP-41” i sposoby ich realizacji.
§ 8. Celem Towarzystwa jest :
1. Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju młodzieży, a szczególnie w zakresie szeroko pojętej kultury marynistycznej, sportów wodnych i żeglarstwa.
2. Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w obszarze wychowania dzieci i młodzieży.
3. Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem dorobku światowego skautingu.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
5. Ochrona dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki marynistycznej.
6. Działalność umożliwiająca udział w zorganizowanych formach uprawiania turystyki, sportów wodnych i innych form krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Pozafinansowa działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
§ 9. Towarzystwo osiąga swoje cele poprzez:
1. Organizowanie teoretycznych i praktycznych szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy żeglarskiej, kultury fizycznej i innych dyscyplin sportowych, ratownictwa oraz wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie rejsów śródlądowych i pełnomorskich.
3. Prowadzenie przystani jachtowej i motorowodnej w wymiarze pozwalającym na realizację celów statutowych.
4. Rozwijanie i konserwacja bazy materiałowo – sprzętowej wykorzystywanej do realizacji celów statutowych.
3
5. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży, imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
6. Wymianę doświadczeń i umiejętności żeglarskich, szkutniczych, regatowych, turystycznych i innych z młodzieżą w kraju i za granicą.
7. Otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i przedmiotów o wartości historycznej, związanych z historią marynistyki, transportu wodnego i żeglarstwa.
8. Popularyzację żeglarstwa i kultury marynistycznej współpracując ze środkami masowego przekazu oraz w ramach własnych opracowań, wystaw i innych przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
10. Podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
11. Realizowanie wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i psychoedukacyjnych spotkań z dziećmi i młodzieżą.
12. Reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i praw wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.
III. Członkowie - ich prawa i obowiązki.
§ 10. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających
§ 11. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację i uzyska akceptację Zarządu Towarzystwa.
§ 12. Członkiem honorowym maże być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Towarzystwa.
§ 13. Członkiem wspierającym maże być osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna, która wspomaga działalność Towarzystwa. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalą z Zarządem Towarzystwa.
4
§ 14. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz „Top-41”,
2. Brania udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
3. Korzystania z lokali, urządzeń i sprzętu Towarzystwa,
4. Reprezentowania Towarzystwa w imprezach krajowych i zagranicznych,
5. Noszenia odznaki Towarzystwa.
§ 15. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem zawartych w § 14 ust.1.
§ 16. Członek wspierający ma prawo do kontroli wykorzystania świadczeń i środków przekazanych przez niego na rzecz Towarzystwa.
§ 17. Do obowiązków członka Towarzystwa należy:
1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych,
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3. Regularne opłacanie składek członkowskich,
4. Przejawianie troski o majątek i powierzone mienie Towarzystwa.
5. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu oraz w pracach organów, do których został wybrany
§ 18. Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa.
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa z powodu działania członka na szkodą „Top-41” lub nie przestrzegania Statutu.
3. Śmierci członka.
4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karą dodatkową pozbawienia praw publicznych.
5. Rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej.
6. Rozwiązania Towarzystwa.
§ 19 Skreślony ma prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o skreśleniu.
IV. Władze Towarzystwa.
§ 20. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa.
3. Rada Towarzystwa.
5
§ 21. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata, a Walne Zgromadzenia członków Towarzystwa przeprowadzane są każdorazowo w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 22. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
1. Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest przez Zarząd według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa powiadamia Zarząd co najmniej 2 tygodnie przed datą zgromadzenia.
§ 23. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
1. Na żądanie Rady Towarzystwa,
2. Na wniosek pisemny co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
§ 24. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty wniesienia wniosku/żądania i ma obradować nad sprawą, dla której zostało zwołane.
§ 25. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa.
2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Towarzystwa.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Rady Towarzystwa.
5. Wybory i odwołania władz Towarzystwa.
6. Decydowanie o jawności lub tajności glosowania przy wyborze i odwołaniu Zarządu i Rady Towarzystwa.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Radę i członków Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa.
9. Podejmowanie uchwał o wstąpieniu Towarzystwa do organizacji krajowych i zagranicznych.
10. Rozstrzyganie odwołaniu od decyzji Zarządu.
§ 26. W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa uczestniczą:
1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.
6
§ 27. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
ZARZĄD TOWARZYSTWA
§ 28. Zarząd Towarzystwa wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z 5 członków, którzy spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybierają: Prezesa, v-ce Prezesa, skarbnika i sekretarza.
1. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Rady Towarzystwa ani pozostawać z członkami tego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 29. Do zakresu działalności Zarządu Towarzystwa należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych.
4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
5. Angażowanie i zwalnianie pracowników etatowych.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
§ 30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w kwartale.
§ 31. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu w tym Prezesa lub v-ce Prezesa.
§ 32. Zarząd może dla poszczególnych czynności tworzyć komisje, do których mogą wchodzić członkowie Towarzystwa nie należący do Zarządu.
RADA TOWARZYSTWA
§ 33. Rada Towarzystwa składa się z 3 równorzędnych członków i jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa wybieranym przez Walne Zgromadzenie.
1. Osoby wchodzące w skład Rady Towarzystwa nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7
2. Osoby wchodzące w skład Rady Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Osoby wchodzące w skład Rady Towarzystwa mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 34. Do zakresu działalności Rady Towarzystwa należy:
1. Bieżąca i co najmniej raz w roku całościowa kontrola działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
4. Zawieszenie w czynnościach Zarządu Towarzystwa lub jego członka.
5. Powoływanie nowego członka Zarządu lub Rady Towarzystwa w wypadku niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji dotychczasowego członka.
§ 35. Decyzje Rady zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady „TOP – 41”.
V. Majątek i fundusze Towarzystwa.
§ 36. Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 37. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, dochodów z majątku stowarzyszenia, nawiązek sądowych, odpisów podatkowych oraz z ofiarności publicznej.
§ 38. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub v-ce Prezesa i skarbnika.
§ 39. Postanowienia dotyczące uszczuplenia majątku trwałego wymagają zatwierdzenia przez cały Zarząd Towarzystwa.
VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
§ 40. Uchwałą dotyczącą zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
8
§ 41. Uchwala o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określić sposób likwidacji majątku i cel na jaki zostanie on przekazany. Wymaga ona zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
VII. Postanowienia końcowe.
§ 42. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi,
b. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 43. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Początek strony